T-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
bg en
Категории
Новини и събития
Правилника за прилагане на ЗАДС в сила от 01.07.2015 Уважаеми клиенти, Съгласно последните промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове в... Виж повече...
ИЗМЕНЕНИЕ на НАРЕДБА Н-18, Нивомерни системи до 31.08.2015 ИЗМЕНЕНИЕ на НАРЕДБА Н-18 Уважаеми Колеги, Наредба Н-18 е публикувана в Държавен вестник ! Имаме... Виж повече...
Промени в Закон за данък върху добавената стойност в сила от 01.01.2015г. ДО ВСИЧКИ КЛИЕНТИ НА Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ОТНОСНО: Промени в Закон за данък върху добавената... Виж повече...
Промените при доставките на горива, считано от 01.05.2013 До Клиентите на "Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ"ЕООД УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО Уважаеми Клиенти, в ъв връзка с... Виж повече...
Бензин А-95 Е5 2% биоетанол Бензин А-95 Е5 2% биоетанол УВАЖАЕМИ ДАМИ и ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че Считано от 25.10.2012г. експедициите... Виж повече...
Газьол 0.001% S за ОТОПЛЕНИЕ УВАЖАЕМИ ДАМИ и ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че Считано от 09.02.2012г., Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, заменя наименованието... Виж повече...
Котелно гориво 1%S Котелно гориво 1%S Уважаеми Господа, От 05.01.2012г. Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ООД предлага за продажба ... Виж повече...

Преглед на новина

Промени в Закон за данък върху добавената стойност в сила от 01.01.2015г.

ДО

ВСИЧКИ КЛИЕНТИ

НА Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

ОТНОСНО: Промени в Закон за данък върху добавената стойност в сила от 01.01.2015г.

 

Уважаеми Клиенти,

Считано от 01.01.2015 г. влизат в сила значими промени в нормативната база, регулираща производството, разпространението и потреблението на течни горива на територията на Република България, както следва:

1. ЗАКОН за данъка върху добавената стойност (Обн., ДВ, бр. 107 от 24.12.2014г.)

 

С промяна в съгласно чл. 118, ал. 8 от Закона за данъка върху добавената стойност от 01.01.2015г. се въвежда изискаване за зареждането с горива както следва:

(8) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Данъчно задължено лице, което извършва зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди с течни горива, е длъжно да регистрира и отчита зареждането по реда на наредбата по ал. 4.

Санкциите, предвидени в случай на неизпълнение на по-горе посоченото изискване са:

1. По чл. 185. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 08.03.2013 г.)

(1) На лице, което не издаде документ по чл. 118, ал. 1, се налага глоба –

за физическите лица, които не са търговци, в размер от 100 до 500 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 2000 лв.

(2) Извън случаите по ал. 1 на лице, което извърши или допусне

извършването на нарушение по чл. 118 или на нормативен акт по неговото прилагане, се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 300 до 1000 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 3000 до 10 000 лв. Когато нарушението не води до неотразяване на приходи, се налагат санкциите по ал. 1.

(3) В случаите по ал. 1 физическото лице, което фактически е било длъжно да издаде документ по чл. 118, ал. 1 и е приело плащане, без да издаде такъв документ, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.

(4) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата е от 200 до 1000

лв., а на имуществената санкция - от 1000 до 4000 лв.

(5) При повторно нарушение по ал. 2 размерът на глобата е от 600 до 2000 лв., а на имуществената санкция - от 6000 до 20 000 лв. Когато нарушението не води до неотразяване на приходи, се прилагат санкциите по ал. 4.

(6) На лице, което не изпълни задължението си да съхрани документа по чл. 118, ал. 1 до напускането на обекта, се налага глоба в размер 5 лв., която се събира на място с квитанция.

 

2. По чл. 186. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 08.03.2013 г.)

(1) Принудителната административна мярка запечатване на обект за срок до един месец, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, се прилага на лице, което:

1. не спази реда или начина за:

а) издаване на съответен документ за продажба, издаден по

установения ред за доставка/продажба;

б) въвеждане в експлоатация или регистрация в Националната агенция

за приходите на фискалните устройства или интегрираните

автоматизирани системи за управление на търговската дейност;

в) ежедневно отчитане на оборотите от продажби, когато това е

задължително;

г) подаване на данни по чл. 118 в Националната агенция за приходите;

д) съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискалните

устройства или интегрираните автоматизирани системи за управление

на търговската дейност;

2. използва фискално устройство или интегрирана автоматизирана

система за управление на търговската дейност, които не отговарят на

изискванията за одобрен тип и не са одобрени от Българския институт по метрология.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2 фискалното устройство се отнема от органа по приходите в полза на държавата и се унищожава, а правото на лицето да използва интегрираната автоматизирана система за управление на търговската дейност се отнема.

(3) Принудителната административна мярка по ал. 1 се прилага с мотивирана заповед на органа по приходите или от оправомощено от него длъжностно лице.

(4) Обжалването на заповедта по ал. 3 се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Моля да имате в предвид и разпоредбите на чл. 118, ал. 12, както следва:

(12) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Когато органите по приходите констатират, че краен разпространител извършва продажби на течни горива от търговски обект и не разполага със стационарни подземни резервоари за съхранение на горива или неподвижно прикрепени към земята резервоари, незабавно уведомяват съответните компетентни органи за предприемане на действия по констатираните нарушения.

 

За допълнителна информация, моля да се обръщате към колегите ни от

Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

 

С уважение,

Тихомир Тодоров

Управител

 

Телефон на клиента
Facebook приятели